Početna

REGISTAR ZAPOSLENIH I REGISTAR IMENOVANIH LICA U ORGANIMA JAVNE UPRAVE, INSTITUCIJAMA, JAVNIM PREDUZEĆIMA, USTANOVAMA, ZAVODIMA I FONDOVIMA BRČKO DISTRIKTA BIH

Vlada Brčko distrikta BiH, u skladu sa principima reformskih procesa u koje je Brčko distrikt BiH uključen, uz podršku i saradnju sa OSCE-om, uspostavila je centralni i sveobuhvatni Registar zaposlenih i Registar imenovanih lica u organima javne uprave, institucijama, javnim preduzećima, zavodima i fondovima Brčko distrikta BiH.

Cilj i svrha uspostave Registra zaposlenih je stvaranje jedinstvene evidencije broja zaposlenih i transparentnijeg korištenja budžetskih sredstava za lična primanja zaposlenih u organima javne uprave, institucijama, javnim preduzećima, ustavovama, zavodima i fondovima Brčko distrikta BiH, kao i kontrolnih mehanizama trošenja javnih sredstava u segmentu zapošljavanja. Izrada Registra kojim se podaci o zaposlenim licima čine dostupnim zainteresovanim stranama je kompatibilna sa zahtjevima međunarodnih konvencijama koje je ratifikovala BiH, a koje se bave pitanjima uređenja odnosa u javnom sektoru i antikorupcijskim politikama. Jedna od značajnijih konvencija je Konvencija Ujedinjenih Naroda protiv korupcije ( „ Službeni glasnih BiH“ – Međunarodni ugovori br.05\2006), koja u članu 7. propisuje da svaka država ugovornica , u skladu sa osnovnim načelima svog pravnog sistema, ima obavezu da nastoji ojačati sistem zapošljavanja u javnom sektoru, koji se temelji na, između ostalih i načelu transparentnosti.

Uspostavom Registra, a u relaciji sa drugim propisima kojima se uređuje oblast rada i zapošljavanja u organima javne uprave, institucijama, javnim preduzećima, ustanovama, zavodima i fondovima Brčko distrikta BiH, značajno se doprinosi povećanju povjerenja građana u rad javnog sektora. Mogućnost da se na jednom mjestu pristupi podacima o zaposlenim u organima javne uprave, institucijama, javnim preduzećima, ustanovama, zavodima i fondovima Brčko distrikta BiH sama po sebi pruža utisak otvorenosti rada javnog sektora, smanjuje mogućnost za zloupotrebu i ulijeva povjerenje građana u rad istih. Građani i drugi subjekti kojima su dostupne informacije sadržane u Registru posjeduju alat i argumentaciju za korektno djelovanje. Odsustvo transparentnosti u radu javnog sektora, a što podrazumijeva i podatke o licima zaposlenim u istim u direktnoj je proporcionalnoj vezi sa indeksom percepcije korupcije u njima. Također, Registar je polazna tačka za izradu relevantnih analiza o stanju zaposlenih u organima javne uprave, institucijama, javnim preduzećima, ustanovama, zavodima i fondovima Brčko distrikta BiH, te nakon provedenih analiza, a u zavisnosti od rezultata istih, za preduzimanje adekvatnih aktivnosti i korektnih mjera na unapređenju ljudskih resursa kojima raspolaže javni sektor na području Brčko distrikta BiH.

Cilj i svrha uspostave Registra imenovanih lica je stvaranje jedinstvene evidencije lica k9ja u organima javne uprave, institucijama, javnim preduzećima, ustanovama, zavodima i fondovima Brčko distrikta BiH obavljaju javne funkcije, kao i lica koja se imenovana u nadzorna ili upravljačka, komisije, radne grupe i druga stručna tijela koja se formiraju u organima javne uprave,, institucijama, javim preduzećima ustanovama, zavodima i fondovima Brčko distrikta Bi, a sve radi uvida u način utroška budžetskih sredstava po osnovu isplaćenih naknada za obavljanje javnih ili drugih funkcija u javim sektori, te jačanju integriteta, objektivnosti, nepristrasnosti i transparentnosti u vršenju istih i podizanje nivoa povjerenja građana u javim sektor na području Brčko distrikta BiH, kao i praćenja mogućih pojavnih oblika sukoba interesa u obavljanju javnih ili drugih funkcija za koje se isplaćuju naknade.

S obzirom da se budžetska ( i sredstva vanbudžetskih fondova ) sredstava javnog sektora formiraju iz poreza i drugih prihoda koje plaćaju građani, nesumnjiva je potreba upoznavanja građana sa načinom trošenja tih sredstava, pa i u domenu zapošljavanja u organima javne uprave, institucijama, javim preduzećima, ustanovama, zavodima i fondovima Brčko distrikta BiH, kao jednoj od najvećih potrošačkih stavki budžetskih i vanbudžetskih sredstava. U tom smislu, značajno je voditi računa da zaposleni u organima javne uprave, institucijama, javnom preduzećima, ustanovama, zavodima i fondovima Brčko distrikta BiH, kao korisnici javnih sredstava, ne mogu uživati isti stepen zaštite na privatnost kao što je to slučaj sa zaposlenima u privatnom sektoru, koji nisu korisnici javnih sredstava.

Preuzmite dokumente:

NAPOMENA: Stranica će se ažurirati svakodnevno sa podacima.

FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
Vuka S. Karadžića 4, Brčko 76100

RAZVOJNO GARANTNI FOND
Ulica Cvijete Zuzorić b.b., Brčko 76100

OSNOVNI SUD
Trg pravde 10, Brčko 76100

APELACIONI SUD
Trg pravde 12, Brčko 76100

KANCELARIJA ZA PRAVNU POMOĆ
Brčko 76100

POLICIJA
Trg Mladih br.10, Brčko 76100

TUŽILAŠTVO
Trg pravde, broj: 10, Brčko 76100

PRAVOBRANILAŠTVO

PRAVOSUDNA KOMISIJA
Trg pravde br: 10, Brčko 76100

JP KOMUNALNO
Studentska 13, Brčko 76100

JP PUTEVI
Bosne Srebrene 29, Brčko 76100

JP RADIO BRČKO
Brčko 76100

JP LUKA
Lučka bb, Brčko 76100

ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE
Fra Šimuna Filipovića 1, Brčko 76100

ZAVOD ZA PLANIRANJE, PROJEKTOVANJE I IZGRADNJU

JZU BRČKO
Reisa Džemaludina Čauševića 1, Brčko 76100

SKUPŠTINA BRČKO DISTRIKTA BIH
Ul. Mladena Maglova 2, Brčko 76100

KOMISIJA ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI
Bosne Srebrene 28, Brčko 76100

DIREKCIJA ZA FINANSIJE
Miroslava Krleže 1, Brčko 76100

KANCELARIJA KOORDINATORA PRI VIJEĆU MINISTARA BIH
Trg BiH 1, Sarajevo 71000

KANCELARIJA ZA REVIZIJU JAVNE UPRAVE I INSTITUCIJA
Islahijet 8, Brčko 76100

KANCELARIJA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOM
Bulevar mira 1, Brčko 76100

ODJELJENJE ZA PRIVREDNI RAZVOJ, SPORT I KULTURU
Bulevar mira 1, Brčko 76100

ODJELJENJE ZA JAVNI REGISTAR
Trg pravde br.20, Brčko 76100

ODJELJENJE ZA JAVNU SIGURNOST
Bulevar mira 1, Brčko 76100

ODJELJENJE ZA OBRAZOVANJE
Bulevar mira 1, Brčko 76100

ODJELJENJE ZA PROSTORNO PLANIRANJE I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE
Bulevar mira 1, Brčko 76100

ODJELJENJE ZA KOMUNALNE POSLOVE
Bulevar mira 1, Brčko 76100

ODJELJENJE ZA EVROPSKE INTEGRACIJE I MEĐUNARODNU SARADNJU
Bulevar mira 1, Brčko 76100

ODJELJENJE ZA ZDRAVSTVO I OSTALE USLUGE
Bulevar mira 1, Brčko 76100

ODJELJENJE ZA RASELJENA LICA, IZBJEGLICE I STAMBENA PITANJA
ul. Islahijet 7, Brčko 76100

ODJELJENJE ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDU
Bulevar mira 1, Brčko 76100

ODJELJENJE ZA STRUČNE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE
Bulevar mira 1, Brčko 76100

ODJELJENJE ZA JAVNE POSLOVE
Bulevar mira 1, Brčko 76100

KANCELARIJA GRADONAČELNIKA
Bulevar mira 1, Brčko 76100