Почетна

РЕГИСТАР ЗАПОСЛЕНИХ И РЕГИСТРУ ИМЕНОВАНИХ ЛИЦА У ОРГАНИМА ЈАВНЕ УПРАВЕ, ИНСТИТУЦИЈАМА, ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА, УСТАНОВАМА, ЗАВОДИМА И ФОНДОВИМА БРЧКО ДИСТРИКТА БИХ

Влада Брчко дистрикта БиХ, у складу са принципима реформских процеса у које је Брчко дистрикт БиХ укључен, уз подршку и сарадњу са OSCE-ом, успоставила је централни и свеобухватни Регистар запослених и Регистар именованих лица у у органима јавне управе, институцијама, јавним предузећима, установама, заводима и фондовима Брчко дистрикта БиХ.

Циљ и сврха успоставе Регистра запослених је стварање јединствене евиденције броја запослених и транспарентнијег коришћења буџетских средстава за лична примања запослених у у органима јавне управе, институцијама, јавним предузећима, установама, заводима и фондовима Брчко дистрикта БиХ, као и контроних механизама трошења јавних средстава у сегменту запошљавања.
Израда Регистра којим се подаци о запосленим лицима чине доступним заинтересованим странама је компатибилна са захтјевима међународних конвенцијама које је ратификовала БиХ, а које се баве питањима уређења односа у јавном сектору и антикорупцијским политикама. Једна од значајнијих конвенција је Конвенција Уједињених Народа против корупције („Службени гласник БиХ“ – Међународни уговори број. 05/2006), која у члану 7. прописује да свака држава уговорница, у складу са основним начелима свог правног система, има обавезу да настоји ојачати систем запошљавања у јавном сектору, који се темељи на, између осталих и начелу транспарентности.
Успоставом Регистра, а у релацији са другим прописима којима се уређује област рада и запошљавања у органима јавне управе, институцијама, јавним предузећима, установама, заводима и фондовима Брчко дистрикта БиХ, значајно се доприноси повећању повјерења грађана у рад јавног сектора. Могућност да се на једном мјесту приступи подацима о запосленим у органима јавне управе, институцијама, јавним предузећима, установама, заводима и фондовима Брчко дистрикта БиХсама по себи пружа утисак отворености рада јавног сектора, смањује могућност за злоупотребу и улијева повјерење грађана у рад истих. Грађани и други субјекти којима су доступне информације садржане у Регистру посједују алат и аргументацију за корективно дјеловање. Одсуство транспарентности у раду јавног сектора, а што подразумијева и податке о лицима запосленим у истим, у директној је пропорционалној вези с индексом перцепције корупције у њима.
Такође, Регистар је полазна тачку за израду релевантних анализа о стању запослених у у органима јавне управе, институцијама, јавним предузећима, установама, заводима и фондовима Брчко дистрикта БиХ, те након проведених анализа, а у зависности од резултата истих, за предузимање адекватних активности и корективних мјера на унапређења људских ресурса којима располаже јавни сектор на подручју Брчко дистрикта БиХ.

Циљ и сврха успоставе Регистра именованих лица је стварање јединствене евиденције лица која у у органима јавне управе, институцијама, јавним предузећима, установама, заводима и фондовима Брчко дистрикта БиХ обављају јавне функције, као и лица која су именована у надзорна или управљачка тијела, комисије, радне групе и друга стручна тијела која се формирају у у органима јавне управе, институцијама, јавним предузећима, установама, заводима и фондовима Брчко дистрикта БиХ, а све ради увида у начин утрошка буџетских средстава по основу исплаћених накнада за обављање јавних или других функција у јавном сектору, те јачања интегритета, објективности, непристрасности и транспарентности у вршењу истих и подизање нивоа повјерења грађана у јавни сектор на подручју Брчко дистрикта БиХ, као и праћења могућих појавних облика сукоба интереса у обављању јавних или других функција за које се исплаћују накнаде.

С обзиром да се буџетска (и средства ванбуџетских фондова) средства јавног сектора формирају из пореза и других прихода које плаћају грађани, несумњива је потреба упознавања грађана са начином трошења тих средстава, па и у домену запошљавања у органима јавне управе, институцијама, јавним предузећима, установама, заводима и фондовима Брчко дистрикта БиХ, као једној од највећих потрошачких ставки буџетских и ванбуџетских средстава. У том смислу, значајно je водити рачуна да запослени у органима јавне управе, институцијама, јавним предузећима, установама, заводима и фондовима Брчко дистрикта БиХ, као корисници јавних средстава, не могу уживати исти степен заштите на приватност, као што је то случај са запосленима у приватном сектору, који нису корисници јавних средстава.

Преузмите документе:

Напомена: Страница ће се свакодневно ажурирати.

ФОНД ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА
Вука С. Караџића 4, Брчко 76100

РАЗВОЈНО ГАРАНТНИ ФОНД
Улица Цвијете Зузорић б.б., Брчко 76100

ОСНОВНИ СУД
Трг правде 10, Брчко 76100

АПЕЛАЦИОНИ СУД
Трг правде 12, Брчко 76100

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ПРАВНУ ПОМОЋ
Брчко 76100

ПОЛИЦИЈА
Трг Младих бр.10, Брчко 76100

ТУЖИЛАШТВО
Трг правде, број: 10, Брчко 76100

ПРАВОБРАНИЛАШТВО

ПРАВОСУДНА КОМИСИЈА
Трг правде бр: 10, Брчко 76100

ЈП КОМУНАЛНО
Студентска 13, Брчко 76100

ЈП ПУТЕВИ
Босне Сребрене 29, Брчко 76100

ЈП РАДИО БРЧКО
Брчко 76100

ЈП ЛУКА
Лучка бб, Брчко 76100

ЗАВОД ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Фра Шимуна Филиповића 1, Брчко 76100

ЗАВОД ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИЗГРАДЊУ

ЈЗУ БРЧКО
Реиса Џемалудина Чаушевића 1, Брчко 76100

СКУПШТИНА БРЧКО ДИСТРИКТА БИХ
Ул. Младена Маглова 2, Брчко 76100

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИЈЕ ОД ВРИЈЕДНОСТИ
Босне Сребрене 28, Брчко 76100

ДИРЕКЦИЈА ЗА ФИНАНСИЈЕ
Мирослава Крлеже 1, Брчко 76100

КАНЦЕЛАРИЈА КООРДИНАТОРА ПРИ ВИЈЕЋУ МИНИСТАРА БИХ
Трг БиХ 1, Сарајево 71000

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНЕ УПРАВЕ И ИНСТИТУЦИЈА
Ислахијет 8, Брчко 76100

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ ИМОВИНОМ
Булевар мира 1, Брчко 76100

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ, СПОРТ И КУЛТУРУ
Булевар мира 1, Брчко 76100

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНИ РЕГИСТАР
Трг правде бр.20, Брчко 76100

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНУ СИГУРНОСТ
Булевар мира 1, Брчко 76100

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ
Булевар мира 1, Брчко 76100

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Булевар мира 1, Брчко 76100

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
Булевар мира 1, Брчко 76100

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ И МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ
Булевар мира 1, Брчко 76100

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЗДРАВСТВО И ОСТАЛЕ УСЛУГЕ
Булевар мира 1, Брчко 76100

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА РАСЕЉЕНА ЛИЦА, ИЗБЈЕГЛИЦЕ И СТАМБЕНА ПИТАЊА
ул. Ислахијет 7, Брчко 76100

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ШУМАРСТВО И ВОДОПРИВРЕДУ
Булевар мира 1, Брчко 76100

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТРУЧНЕ И АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ
Булевар мира 1, Брчко 76100

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНЕ ПОСЛОВЕ
Булевар мира 1, Брчко 76100

КАНЦЕЛАРИЈА ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Булевар мира 1, Брчко 76100